Regulamin

Zasady udostępniania Neweslettera o konferencjach i innych wydarzeniach


I. Postanowienia ogólne.
Ilekroć w niniejszych Zasadach stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
1. „Zasady” – niniejsze Zasady udostępniania treści;

2. „AGORA” – AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426 zł wpłacony w całości, adres internetowy www.agora.pl, wydawca Portalu;

3. „Portal” – portal www.konferencje.agora.pl, na którym udostępniane są w szczególności treści dotyczące zapowiedzi i relacji z Konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Agorę.

4. „Newsletter” – materiał udostępniany przez Agorę na rzecz Użytkowników pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail; zawierający w szczególności informacje handlowe i materiały promocyjne dotyczące organizowanych lub współorganizowanych przez Agorę Konferencji – na Newsletter mogą składać się materiały tekstowe, zdjęcia, grafiki, materiały audiowizualne – zgodnie z ofertą AGORY.

5. „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu

6. „Konferencja” – konferencja, kongres, szkolenie, panel dyskusyjny i inne podobne wydarzenie organizowane lub współorganizowane przez Agorę, ogłoszenia, o których publikowane są na Portalu.

II. Postanowienia Ogólne

1. Newsletter będzie przesyłany pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Użytkowników, którzy wyrażą chęć otrzymywania Newslettera za pośrednictwem Portalu.

2. Newsletter będzie przesyłany nieodpłatnie, w terminach określonych przez Agorę. Newsletter będzie przesyłany Użytkownikom wybranym przez Agorę, spośród tych, którzy zapiszą się na Newsltter.

3. Aby zrezygnować z Newslettera należy zaznaczyć link w wiadomości e-mail zawierającej Newsletter do rezygnacji z Newslettera lub poinformować Agorę o rezygnacji na adres e-mail info@konferencje.agora.pl Agora zaprzestanie przesyłania Newslettera od następnego dnia roboczego dni od dnia otrzymania rezygnacji.
4. Aby otrzymywać Newsletter należy spełnić następujące wymagania techniczne:

a) aplikacja/oprogramowanie komputerowe ( także na urządzeniach mobilnych) lub strona internetowa służąca do odbioru i odczytu wiadomości email wysłanych na podany przez Użytkownika adres email.
b) aktywne konto pocztowe dla podanego adresu emial

5. W razie zaprzestania działalności polegającej na przesyłaniu Newslettera, Agora powiadomi Użytkowników, nie później, niż na tydzień przed dniem zakończenia tej działalności.

III. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące udostępniania Newslettera Użytkownicy mogą zgłaszać AGORZE pocztą elektroniczną na adres info@konferencje.agora.pl lub na piśmie na adres AGORY wskazany w pkt I 2.

2. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w reklamacji.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

Uzyskane przez AGORĘ dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez AGORĘ dla przesyłania Newslettera.
Administratorem danych osobowych jest AGORA. AGORA nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z zastrzeżeniem, że AGORA będzie udostępniać dane osobowe organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub będzie udostępniać te dane na podstawie orzeczeń organów państwa. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia otrzymanie Newslettera. Aby zmienić/poprawić przekazane należy przesłać informację e-mail na adres info@konferencje.agora.pl

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Zasady Ogólne dostępne są:

a) na stronie internetowej pod adresem http://konference.agora.pl/regulamin w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie,

b) pod adresem AGORY wskazanym w punkcie I. 2 w formie drukowanej;

c) na życzenie Użytkownika Zasady ogólne zostaną mu przesłany na wskazany adres e-mail

2. Niniejsze Zasady Ogólne obowiązują od dnia 6 lipca 2016 roku.